Zakoni, pravilnici, akti škole i informacije


Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Osnovna škola Voltino uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje.


Financiranje škole

Ovdje možete naći planove nabave, financijske planove i financijska izvješća škole.


Ustroj škole

U Školi se ustrojavaju dvije službe: stručno-pedagoška i administrativno-tehnička. Stručno-pedagoška služba obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa, neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima, aktivnostima u skladu sa potrebama i interesima učenika te promicanje stručno-pedagoškog rada Škole, u skladu sa zakonom, provedbenim propisima, godišnjim planom i programom rada Škole i školskim kurikulumom.

Administrativno-tehnička služba obavlja opće, pravne i kadrovske poslove, računovodstvene i knjigovodstvene poslove, poslove vođenja i čuvanja pedagoške dokumentacije i evidencije, ostvarivanja prava učenika, roditelja i radnika, poslove tehničkog održavanja i rukovanja opremom i uređajima, poslove održavanja čistoće objekata i okoliša te druge poslove u skladu sa zakonom, provedbenim propisima i godišnjim planom i programom rada Škole.


Školski odbor

Školom upravlja školski odbor. Školski odbor ima sedam (7) članova od kojih jednog člana bira i razrješuje Radničko vijeće, a ako Radničko vijeće nije utemeljeno, imenuju ga i opozivaju radnici neposrednim i tajnim glasovanjem, na način propisan Zakonom o radu za izbor radničkog vijeća koje ima samo jednog člana, a ostalih šest članova imenuje i razrješava


Politika privatnosti

Podaci o službeniku za zaštitu osobnih podataka, svrha i pravni temelji za obradu osobnih podataka, korištenje kolačića (cookies), prava ispitanika u vezi obrade osobnih podataka, davanje na korištenje osobnih podataka, sigurnost osobnih podataka, vremensko razdoblje čuvanja osobnih podataka...